เวป Lifeinsure.in.th ร่วมกับ บริษัท สุธิดาวีซ่า จำกัด ดำเนินกิจการด้านการทำวีซ่า การแปลเอกสาร ประกันเดินทาง เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่าไปท่องเที่ยว เยี่ยมเยื่ยนญาติๆ ที่ต่างประเทศ รวมไปถึงใช้สำหรับการทำธุรกรรมต่างๆ

แปลเอกสาร-บัตรประชาชน

ราคา 250.00 บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
ราคาแปลรวมกับการรับรองโดยกงศุลไทย ราคา 1,800.00 บาท ต่อชุด

แปลเอกสาร-สูติบัตร

ราคา 350.00 บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
ราคาแปลรวมกับการรับรองโดยกงศุลไทย ราคา 1,800.00 บาท ต่อชุด

แปลเอกสาร-ทะเบียนบ้าน

ราคา 350.00 บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
ราคาแปลรวมกับการรับรองโดยกงศุลไทย ราคา 1,800.00 บาท ต่อชุด

แปลเอกสาร-ทะเบียนสมรส

ราคา 350.00 บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
ราคาแปลรวมกับการรับรองโดยกงศุลไทย ราคา 1,800.00 บาท ต่อชุด

สั่งซื่้อ

แปลเอกสาร-หนังสือเปลื่ยนชื่อ-สกุล

ราคา 350.00 บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
ราคาแปลรวมกับการรับรองโดยกงศุลไทย ราคา 1,800.00 บาท ต่อชุด

สั่งซื่้อ

แปลเอกสาร-หนังสือรับรองโสด

ราคา 350.00 บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
ราคาแปลรวมกับการรับรองโดยกงศุลไทย ราคา 1,800.00 บาท ต่อชุด

สั่งซื่้อ

แปลเอกสาร-หนังสือรับรองเงินเดือน

ราคา 350.00 บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
ราคาแปลรวมกับการรับรองโดยกงศุลไทย ราคา 1,800.00 บาท ต่อชุด

สั่งซื่้อ

แปลเอกสาร-หนังสือรับรองการทำงาน

ราคา 350.00 บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
ราคาแปลรวมกับการรับรองโดยกงศุลไทย ราคา 1,800.00 บาท ต่อชุด

สั่งซื่้อ

แปลเอกสาร-หนังสือรับรองบริษัทฯ

ราคา 350.00 บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
ราคาแปลรวมกับการรับรองโดยกงศุลไทย ราคา 1,800.00 บาท ต่อชุด

สั่งซื่้อ

แปลเอกสาร-โฉนดที่ดิน

ราคา 350.00 บาทต่อหน้า

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
ราคาแปลรวมกับการรับรองโดยกงศุลไทย ราคา 1,800.00 บาท ต่อชุด

สั่งซื่้อ

แปลเอกสาร-หนังสือเปลื่ยนชื่อ-สกุล

ราคา 350.00 บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
ราคาแปลรวมกับการรับรองโดยกงศุลไทย ราคา 1,800.00 บาท ต่อชุด

สั่งซื่้อ

แปลเอกสาร-วุฒิการศึกษา

ราคา 1,000.00 บาทต่อหน้า

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
ราคาแปลรวมกับการรับรองโดยกงศุลไทย ราคา 00.00 บาท (เช็คราคา)

สั่งซื่้อ

แปลเอกสาร-เอกสารราชการต่างๆ

ราคาเริ่มต้น 550.00 บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
ราคาแปลรวมกับการรับรองโดยกงศุลไทย ราคา เช็คราคา บาท ต่อชุด

สั่งซื่้อ

แปลเอกสาร-เอกสารแปลรับรองกงศุลไทย

ราคา 1,800.00 บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาเช็คราคาก่อนรับบริการ
ราคาแปลรวมกับการรับรองโดยกงศุลไทย ราคา 1,800.00 บาท ต่อชุด

สั่งซื่้อ

แปลเอกสาร-เอกสารต่างๆ แปลเป็นภาษาที่ 3

ราคาเริ่มต้น 550.00 บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคาก่อนรับบริการ

สั่งซื่้อ