Whole Life
ประกันชีวิตตลอดชีพ

เบี้ยประกันเบาๆ สร้างความคุ้มครองสูง

เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้ แบบ
10 ปี / 20 ปี หรือถึงอายุ 90 ปี 

คุ้มครองชีวิต สูงสุด 90 ปี

รับ 100% ของทุนประกันภัย หากคุณอยู่จนครบสัญญา

เงื่อนไขการรับประกันภัย

แบบชำระเบี้ยฯ 10 ปี : 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี
แบบชำระเบี้ยฯ 20 ปี : 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี
แบบชำระเบี้ยฯ ถึงอายุ 90 ปี : 20 – 65 ปี

ทุนประกันภัยขันตํ่า

อายุ 1 เดือน 1 วัน – 5 ปี : 300,000 บาท
อายุ 6 ปีขึ้นไป : 200,000 บาท

Learn More
Whole Life Extra
ประกันชีวิตตลอดชีพพิเศษ

คุ้มวีชีเอ็กซ์ตร้า

รับเงินคืนทุกปี พร้อมโอกาสรับเงินปันผลหลังจากชำระเบี้ยประกันภัยครบแล้ว

เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้ แบบ 5 ปี / 10 ปี / 15 ปี / 20 ปี 

คุ้มครองชีวิต สูงสุด 99 ปี

รับ 100% ของทุนประกันภัย หากคุณอยู่จนครบสัญญา

เงื่อนไขการรับประกันภัย

อายุ 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี

ระยะเวลาการชำระเบี้ย 

5 ปี / 10 ปี / 15 ปี / 20 ปี

ทุนประกันภัยขันตํ่า 100,000 บาท

Learn More
Whole Life 99/15
ประกันชีวิตตลอดชีพ มีเงินคืน

รับเงินคืนทุกปี พร้อมโอกาสรับเงินปันผลหลังจากชำระเบี้ยประกันภัยครบแล้ว

เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้ แบบ 15 ปี 

คุ้มครองชีวิต สูงสุด 99 ปี

รับ 20% ของทุนประกันภัย ตอนปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี ก่อนอายุครบ 60 ปี รับเงินคืน 2% ของทุนประกันภัย และ ตั้งแต่อายุครบ  61 ปี รับเงินคืน 8% สูงสุด 14% ของทุนประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

อายุ 1 เดือน 1 วัน – 50 ปี

ระยะเวลาการชำระเบี้ย : 15 ปี 

ทุนประกันภัยขันตํ่า 100,000 บาท

Learn More